Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Organització funcional del Botss

 

El portal BOTSS està desenvolupat sobre una plataforma tecnològica que utilitza recursos compartits amb el Departament de Salut. El CSB disposa d’una llicència d’explotació d’una aplicació de gestió de continguts anomenada DOMAM+ desenvolupada a mida per aquesta funció i que gestiona actualment la totalitat de l’entorn.

La informació del BOTSS s’estructura en 2 parts, una part amb explicació dels objectius i continguts del Botss i una segona part on es disposen els indicadors segons les diferents línies assistencials.

Indicadors

Aquest és l’apartat més important del BOTSS perquè presenta el servei de major valor afegit: els indicadors de serveis sanitaris a lla Regió Sanitària Barcelona.

Els indicadors publicats es relacionen en 6 grans àrees de serveis sanitaris :

 1. Atenció primària
 2. Atenció hospitalària
 3. Atenció sociosanitària
 4. Atenció Salut mental
 5. Urgències i emergències
 6. Altres serveis i programes

Els indicadors es presenten per a cada una de les unitats d’anàlisi que depenent de la xarxa de serveis estarà conformada per equips, serveis i/o proveïdors que promouen el BOTSS. Alhora es pot incorporar informació d’altres proveïdors no representats, informació del global de la prestació a la ciutat, a nivell nacional o internacional.

Informació que es presenta

Per cada indicador es presenten 5 tipus d’informació:

A) Una fitxa tècnica que permet operativitzar l’indicador i homogeneïtzar la recollida d’informació i anàlisi. Els continguts de la fitxa tècnica són:

Descripció conceptual de l'indicador: - Definició
- Àmbit o dimensió
- Justificació
 
 
Construcció de l'indicador: - Numerador/denominador
 
Sistemes d'informació: - Origen de les dades
- Font de les dades
- Unitat responsable del manteniment i facilitació
- Periodicitat
 
 
Anàlisi de l'indicador: - Informació
- Interpretació
 

B) Una taula on es relaciona el resultat de l’indicador per unitat d’anàlisi. En la mesura del possible els indicadors s’ajustaran per envelliment de la població, case-mix , etc.

C) Un gràfic diferenciant les unitats d’anàlisi d’acord amb el resultat obtingut. La diferenciació es farà en base a dos mètodes el de percentils i el d’intervals de confiança.

Mètode de percentil : segmenten les unitats d'anàlisi en 5 zones distribuïdes segons el percentil que ocupen. La referència que s'utilitzarà per la segmentació és la següent:

Percentil Zona
1 – 10 1
11 – 30 2
31 – 70 3
71 – 90 4
91 – 100 5

 

Mètode de interval de confiança : situació relativa respecte a un rang de valors probable dintre del qual hauria de situar-se normalment l'indicador, considerant la superposició o no del seu interval de confiança respecte a l'interval de confiança d'una determinada població comparable.

- no superposició i pitjor que l'interval de confiança mitjà      significativament inferior a la mitjana
   
- superposició i similar a l'interval de confiança mitjà  mitjana
   
- no superposició i millor que l'interval de confiança mitjà significativament superior a la mitjana

D) Estadístic del resultat a nivell de ciutat: mitjana, mediana, desviació estàndard, raó entre el valor màxim/mínim. Resultats de l’indicador a nivell d’altres regions, nacional o internacional.

 

E) Tendències dels resultats a nivell d’unitat d’anàlisi i de la ciutat de Barcelona.

Grup de treball i fòrums

A la Corporació Sanitària de Barcelona hi ha grups de treball que tracten aspectes concrets de la provisió de serveis sanitaris. Aquests són un element fonamental perquè la seva dinàmica de treball caracteritza i representa perfectament l’esperit de la Corporació transparent, participatiu i orientat cap a la cooperació.

 

Els grups són creats per iniciativa de la Corporació i/o a proposta dels seus membres, en el context d’algun problema clínic o de gestió que suscita debat o incertesa, o bé, de problemes de coordinació amb la finalitat de trobar la millor fórmula per l’abordatge del mateix. Per exemple abordatge de l’IAM o del pacient politraumatitzat.

 

Dins de la dinàmica de treball dels grups es duen a terme, entre d’altres, les següents accions:

 •  

 • Escollir una persona que faci de moderador per representar i organitzar la dinàmica de treball del grup.
 • Triar les tècniques d’estudi que estimin oportunes, quantitatives o qualitatives (Delphi, grup nominal, etc., per desenvolupar els continguts dels àmbits temàtics.
 • Documentar l’estat de coneixement del tema i presentar-ne les propostes consensuades

Veure annex 2. Relació de grups de treball.

 

Per facilitar la comunicació i dinamitzar els grups de treball, el BOTSS es dota d’un servei de comunitats virtuals: els fòrums .

 

Els fòrums es constitueixen com un mitjà molt potent de comunicació horitzontal entre persones. Són punts virtuals de trobada molt utilitzats per la comunitat científica. Diverses institucions i associacions utilitzen aquesta eina per facilitar el debat i la dispersió d’idees innovadores entre professionals. 

Funcionament:

 

Habitualment el fòrum requereix el registre de l’usuari per tal d’identificar adequadament les aportacions i comentaris que realitzi en aquest marc i oferir-li serveis. Les sales de fòrums, contenen qüestions de debat habitualment classificades per categories.

 

Quan s’accedeix a un fòrum, l’usuari troba un llistat de temes actius als quals es pot accedir directament per un enllaç o, altrament, també pot crear un tema nou si considera que la qüestió pot donar lloc a una discussió nova.

 

Per ser membre d’un grup de treball, els usuaris del BOTSS hauran de seguir els següents passos:

 

 • Un usuari del BOTSS haurà de, en primer terme, proposar a l’administrador general de la web la creació d’un grup de treball, per que aquest pugui crear-la físicament i penjar-ne l’enllaç al BOTSS.
 • Tots els grups virtuals han de tenir, com a mínim i per requeriments tecnològics de l’aplicació, un administrador.
 • Per estar en un grup de treball del BOTSS s’ha d’estar registrat al BOTSS en primer lloc. La condició d’usuari del BOTSS, per si mateixa, no autoritza automàticament per entrar a totes les comunitats. I pot haver un nombre màxim de subscripcions a diferents grups de treball.

LINK taula amb els grups de treball (actualitzar)

Àrea documental i gestor de continguts

Aquest servei ofereix informació i documentació relacionada amb els serveis sanitaris. Informa de publicacions de les institucions, organismes o àrees de l’administració així com documents de societats científiques o resultats de consens de professionals.

 

L’organització d’aquest menú és realitza a diferents nivells:

 •  

 • Artoplàsties de maluc i genoll
 • Atenció hospitalària
 • Circuit Barcelona contra la violència
 • Jornades i sessions de treball de la Corporació Sanitària de Barcelona
 • Facilitador del català
 • Salut mental

D’altres apartats pendents de desenvolupament són: atenció sociosanitària, farmàcia, programes comunitaris, salut pública i atenció primària.

 

La funció de l’àrea documental és la de servir d’espai per la publicació i divulgació de documents d’especial interès en la provisió i organització dels serveis sanitaris. Sovint és el canal de comunicació utilitzat per publicar resultats dels grups de treball de la Corporació i per posar en coneixement dels professionals interessats les línies de recerca i/o documents de consens sobre temes de gran rellevància dels proveïdors. El documents poden ser text pla, documents en format Microsoft Word, Adobe acrobat, MS Excel, o MS Powerpoint, i/o enllaços externs a altres webs.

Aquesta àrea és d’accés públic, no calen permisos especials per consultar i descarregar els documents presentats.

Enllaços externs de sanitat

Finalment, la darrera opció disponible en la barra de navegació del menú superior a la plana principal, ens mostra el menú de Sanitat. Aquest menú desplegable mostra entitats, departaments i organitzacions relacionades amb la provisió, gestió i planificació de serveis sanitaris del CSB, i altres institucions relacionades amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

 

Totes les opcions són enllaços extern que ens porten fora de l’àmbit del BOTSS fins les pàgines corporatives de les entitats esmentades.

 

  DSSS

Departament de Sanitat i Seguretat Social

  CedimCat

Centre d’informació del medicament de Catalunya

 CatSalut

Servei Català de la Salut

 AATM

Agència d’Avaluació de Tecnologies Mèdiques

 CTBT

Centre de Transfusió i Banc de Teixits

 ICO

Institut Català d’Oncologia

 OCATT

Organització Catalana de Trasplantaments

 ICS

Institut Català de la Salut

 IES

Institut d’Estudis de la Salut

 CBS

Consorci Sanitari de Barcelona


 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya