Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Dependència - Influència

 
 
 
 

Fitxa tècnica - Atracció territorial

Definició:
Distribució de la procedència dels pacients que ingressen en un hospital determinat, hospital -> ABS. També es defineix com dependència territorial.
Dimensió:
Territorial
Justificació:
L’equitat en la distribució dels recursos és important, però per fer qualsevol planificació, en aquest sentit, cal conèixer la procedència dels pacients que s’atenen en els diferents centres hospitalaris
Construcció de l’indicador:
A través del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-HA) es seleccionen els pacients residents a la Regió Sanitària Barcelona (RSB) atesos en els hospitals de la XHUP de la regió. S’analitza la procedència territorial dels registres, en els hospitals de l’RSB, segons les àrees bàsiques de salut (ABS) i en base a la zona de residència dels diferents pacients ingressats, amb aquesta informació s’elabora el mapa d’atracció territorial de cadascun dels hospitals. En la representació gràfica es dibuixen 4 corones de més a menys intensitat d’acord amb el nombre d’altes que provenen de les ABS. Unitat d’anàlisi: hospital.
Sistemes d’informació:
  • Origen de les dades: Cadascun dels proveïdors hospitalaris
  • Font de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-HA)
  • Unitat responsable manteniment i facilitació:Divisió de gestió registres d’activitat. CatSalut
  • Periodicitat: Anual
Informació:
Aquest indicador recull informació sobre d’on provenen (ABS d’origen) els pacients que ingressen en un hospital determinat i ens aporta una visió d’atracció territorial.
Interpretació:
S’ha representat gràficament cadascun dels hospitals en mapes, fent una gradació de colors de més a menys intensitat segons siguin les procedències territorials dels pacients.
Observacions:
El document s’ha organitzat en governs territorials de salut (GTS), amb les respectives ABS. El GTS de Barcelona ciutat, s’ha dividit en quatre àrees funcionals: Litoral Mar, Barcelona, Esquerra, Dreta i Nord. També el GTS de L’Hospitalet-El Prat s’ha dividit en dues àrees funcionals: Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital General de l’Hospitalet, donat que el comportament és molt diferent, s’han especificat cadascun dels fluxos.
 
 
 
 

Fitxa tècnica - Penetració territorial

Definició:
Descriu a quins hospitals va la població d’un territori determinat, agafant com a unitat d’estudi l’àrea bàsica de salut (ABS), ABS -> hospital. També es defineix com dependència hospitalària.
Dimensió:
Territorial
Justificació:
L’equitat en la distribució dels recursos és important, però per fer qualsevol planificació, en aquest sentit, cal conèixer els fluxos dels pacients cap als centres hospitalaris.
Construcció de l’indicador:
A través del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-HA) es seleccionen els pacients residents a la Regió Sanitària Barcelona (RSB) atesos en els hospitals de la XHUP de la regió. Es seleccionen les ABS imputades a cada registre, segons la zona de residència dels pacients ingressats, i s’analitza la distribució de les altes de cada ABS cap a l’hospital on es produeix l’ingrés. Unitat d’anàlisi: ABS, es visualitza la dependència hospitalària corresponent a un territori.
Sistemes d’informació:
  • Origen de les dades: Cadascun dels proveïdors hospitalaris
  • Font de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-HA)
  • Unitat responsable manteniment i facilitació: Divisió de gestió registres d’activitat. CatSalut
  • Periodicitat: Anual
Informació:
Aquest indicador recull informació sobre a quins hospitals va la població d’un territori determinat (ABS), àrees d’influència hospitalària segons l’ABS de procedència, i ens aporta una visió de penetració territorial.
Interpretació:
Es representa gràficament en els document amb taules que mostren la distribució de les altes hospitalàries des de l’àmbit de procedència territorial cap a l’hospital: ABS -> hospital, ressaltant les zones que presenten els percentatges més elevats.
Observacions:
El document s’ha organitzat en governs territorials de salut (GTS), amb les respectives ABS. El GTS de Barcelona ciutat, s’ha dividit en quatre àrees funcionals: Litoral Mar, Barcelona, Esquerra, Dreta i Nord. També el GTS de L’Hospitalet.
El Prat s’ha dividit en dues àrees funcionals: Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital General de l’Hospitalet, donat que el comportament és molt diferent, s’han especificat cadascun dels fluxos.
 
 
 
 

Documents de la Dependència - Influència

 
 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya